Standard kompetencija za eksterne evaluatore razvijen je u okviru projekta Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja i obuke u zemljama Jugoistočne Europe – komponente za osiguranje kvalitete*.
Regionalna radna skupina, uz podršku nizozemskog eksperta za eksternu evaluaciju institucija u predtercijarnome obrazovanju g. Hermana Fransena i predstavnici Tajništva ERI SEE, zajednički su radili na prijedlogu dokumenta i usuglasili se oko njegove konačne strukture i sadržaja.
Standard kompetencija za eksterne evaluatore bit će osnova za izradu upitnika za procjenu potreba za obukama eksternih evaluatora.

Publikaciju preuzmite klikom na odabranu poveznicu:

*Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine lokalni je partner projekta Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja i obuke u zemljama Jugoistočne Europe (Enhancements in quality of education and training in SEE – EQET SEE). Više o projektu EQET SEE možete pronaći na sljedećoj poveznici.