Često postavljena pitanja

Koji je status i koje su nadležnosti Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje?

Agencija je samostalna upravna organizacija u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, osnovana na nivou institucija Bosne i Hercegovine.

Agencija je nadležna za uspostavljanje standarda znanja i ocjenjivanje postignutih rezultata, razvoj zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, i za druge stručne poslove u oblasti standarda znanja i ocjenjivanja kvaliteta koji su određeni posebnim zakonima i drugim propisima.

Kako je ustrojena Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje?

U skladu sa Zakonom o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje („Službeni glasnik BiH“ broj:88/07), u daljem tekstu Zakon o Agenciji i Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o početku rada i utvrđivanju sjedišta Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje („Službeni glasnik BiH“ broj:8/08), Agencija ima sjedište u Mostaru na adresi Kneza Domagoja bb i dvije područne jedinice, sa sjedištima u Sarajevu na adresi Dubrovačka 6 i Banjaluci na adresi Vojvode Stepe Stepanovića 99.

Koji su zadaci Odbora Agencije?

Odbor Agencije je stručno tijelo, koje se uspostavlja u okviru Agencije. Odbor čini sedam članova i to: po dva člana iz reda svakog od konstitutivnih naroda i jednog člana iz reda ostalih. Odbor imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.  Članovi Odbora imenuju se na mandat od tri godine. U radu Odbora učestvuje predstavnik Ministarstva civilnih poslova bez prava glasa.

Odbor ima nadležnosti da:

a) prati provođenje standarda i normativa, te zajedničkog jezgra u oblasti predškolskog obrazovanja;

b) uspostavlja standarde znanja učenika i ocenjivanja postignutih rezultata;

c) odobrava zajedničko jezgro nastavnih planova i programa osnovnog i srednjeg obrazovanja i objavljuje ga u »Službenom glasniku Bosne i Hercegovine;

d) odobrava prijedloge modularnih nastavnih planova i programa za stručne predmete u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obuke;

e) inicira i predlaže revidiranje Klasifikacije zanimanja za srednje stručno obrazovanje;

f) daje savjete, tumačenja i preporuke nadležnim obrazovnim vlastima u pitanjima  iz svoje nadležnosti;

g) ustanovljava i vodi mehanizme informisanja i izvještavanja o pitanjima iz svoje nadležnosti;

h) razmatra provedena istraživanja iz djelokruga rada Agencije i objavljuje rezultate istraživanja;

i) uspostavlja i ostvaruje kontakte sa tijelima, koja imaju slične funkcije u drugim zemljama kao i sa medjunarodnim organizacijama i institucijama s ciljem, da propisani obrazovni standardi u Bosni i Hercegovini budu uporedivi sa standardima evropskih zemalja;

j) donosi smjernice za provođenje programa obuke nastavnika i stručnih saradnika.