Sukladno sporazumu o suradnji, kao  lokalni partner projekta EQET SEE, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine kontinuirano, od 2022. godine, realizira aktivnosti na regionalnoj razini i na razini BiH.

U okviru prve komponente projekta EQET SEE (VET komponenta) završen  je u potpunosti proces razvoja standarda zanimanja Agrotehničar organske i konvencionalne proizvodnje i standarda kvalifikacije Agrotehničar organske i konvencionalne proizvodnje. Završene su i aktivnosti za fazu izrade (pisanja) standarda zanimanja Bravar i standarda kvalifikacije Bravar  i trenutačno je sveukupan proces razvoja  u završnoj fazi.

Unutar regionalnih aktivnosti izrađene su smjernice za realizaciju procesa podučavanja i provedbe obuke (u školi i poduzeću) sukladno razvijenim standardima, kao i materijali za učenje s  primjerima.

U drugoj komponenti projektnih aktivnosti Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja završen je Upitnik za ocjenu potreba eksternih evaluatora po pitanju obuka, a koji će biti dostupan na tri službena jezika u BiH.

Izrađena je publikacija Dobre europske prakse u implementaciji metodologija eksterne evaluacije kao rezultat analize postojećih metodologija eksterne evaluacije u Jugoistočnoj Europi i Republici Moldaviji, kao i mapiranja europskih dobrih praksi koje mogu doprinijeti daljnjem unapređenju procesa eksterne evaluacije.

U tijeku je izrada regionalnoga programa obuke za eksterne evaluatore, zasnovanome na regionalnom Standardu kompetencija za eksterne evaluatore i analizi potreba za obukom eksternih evaluatora.

-više o projektu EQET SEE na linku https://www.erisee.org/a-new-regional-project-eqet-see-started/