U skladu sa sporazumom o saradnji,  kao  lokalni  partner  EQET SEE projekta, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine u kontinitetu, od 2022. godine, provodi  aktivnosti na regionalnom i na nivou BiH.

U sklopu prve komponente projekta EQET SEE (VET komponenta) u potpunosti je završen proces razvoja standarda zanimanja Agrotehničar organske i konvencionalne proizvodnje i standarda kvalifikacije Agrotehničar organske i konvencionalne proizvodnje. Završene su i aktivnosti na fazi izrade (pisanja) standarda zanimanja Bravar i standarda kvalifikacije Bravar, a cjelokupni proces izrade trenutno je u završnoj fazi.

U okviru regionalnih aktivnosti izrađene su smjernice za realizaciju procesa podučavanja i sprovođenja obuke (u školi i kompaniji) u skladu sa razvijenim standardima kao i materijali za učenje sa  primjerima.

Unutar druge projektne komponente Unapređenje kvaliteta obrazovanja, završen je Upitnik za ocjenu potreba eksternih evaluatora u pogledu obuka, koji će biti dostupan na tri službena jezika u BiH.

Izrađena publikacija Dobre evropske prakse u implementaciji metodologija eksterne evaluacije je kao rezultat analize postojećih metodologija eksterne evaluacije u Jugoistočnoj Evropi i Republici Moldaviji, kao i mapiranja evropskih dobrih praksi koje mogu doprinijeti daljem unapređenju procesa eksterne evaluacije.

U toku je izrada regionalnog programa obuke za eksterne evaluatore, koji se zasniva na regionalnom Standardu kompetencija za eksterne evaluatore i analizi potreba za obukom eksternih evaluatora.

-više o projektu EQET SEE na linku https://www.erisee.org/a-new-regional-project-eqet-see-started/