Institucije BiH

Vijeće ministara BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Ministarstvo finansija/financija i trezora

 

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine

Agencija za javne nabavke

Agencija za rad i zapošljavanje BiH

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

Agencija za statistiku BiH

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja   

Centralna Banka BiH

Direkcija za ekonomsko planiranje  

Direkcija za evropske integracije BiH

Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava BiH

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

Institut za standardizaciju BiH

Ministarstvo pravde BiH

Pravobranilaštvo BiH

Službeni list BiH

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Ured za reviziju institucija BiH

 

Ministarstva obrazovanja

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

Ministarstvo prosvjete, znanosti kulture i sporta Posavske županije

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa Tuzlanskog kantona

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Zeničko-dobojski kanton

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Bosansko-podrinjski kanton

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Srednjobosanski kanton

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Hercegovačko-neretvanska županija

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade – Sarajevski kanton

Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa – Zapadnohercegovačka županija

 

Zavodi

Zavod za školstvo

Pedagoški zavod Mostar

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

Prosvjetno pedagoški zavod kantona Sarajevo

Republički pedagoški zavod RS

Pedagoški zavod USK

Pedagoški zavod Zenica

Pedagoški zavod BPK – Goražde