Izaberite stranicu

Institucije BiH

Vijeće ministara BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Ministarstvo finansija/financija i trezora

 

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine

Agencija za javne nabavke

Agencija za rad i zapošljavanje BiH

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

Agencija za statistiku BiH

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja   

Centralna Banka BiH

Direkcija za ekonomsko planiranje  

Direkcija za evropske integracije BiH

Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava BiH

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

Institut za standardizaciju BiH

Ministarstvo pravde BiH

Pravobranilaštvo BiH

Službeni list BiH

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Ured za reviziju institucija BiH

 

Ministarstva obrazovanja

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko – sanskog kantona

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

Ministarstvo prosvjete, znanosti kulture i sporta Posavske županije

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa Tuzlanskog kantona

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Zeničko-dobojski kanton

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Bosansko – podrinjski kanton

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Srednjobosanski kanton

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Hercegovačko-neretvanska županija

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade – Sarajevski kanton

Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa – Zapadnohercegovačka županija

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

 

 

Zavodi

Zavod za školstvo

Pedagoški zavod Mostar

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

Prosvjetno pedagoški zavod kantona Sarajevo

Republički pedagoški zavod RS

Pedagoški zavod USK

Pedagoški zavod Zenica

Pedagoški zavod BPK – Goražđe