Izaberite stranicu

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

О Агенцији
 

 

O нама

Агенција за предшколско, основно и средње образовање је самостална управна организација у области предшколског, основног и средњег образовања, основана на нивоу институција Босне и Херцеговине.

Агенција је надлежна за успостављање стандарда знања и оцјењивање постигнутих резултата, развој заједничког језгра наставних планова и програма у предшколском, основном и средњем образовању и за друге стручне послове у области стандарда знања и оцјењивања квалитета који су одређени посебним законима и другим прописима.

Визија

 

Квалитетно предшколско, основно и средње образовање и цјеложивотно учење и конкурентно образовање Босне и Херцеговине на међународноме плану.

Mисија

Допринијети квалитету предшколског, основног и средњег образовања и процеса цјеложивотног учења, као и конкурентности образовних система Босне и Херцеговине на међународном плану развојем заједничког  језгра наставних планова и програма, успоставом стандарда знања, праћењем и евалуацијом постигнутих резулатата у образовању, развојем образовања одраслих и цјеложивотног  учења и учествовањем у развоју квалификацијског  оквира, као и креирању и промовисању квалитета образовања у Босни и Херцеговини.

Бриједности

Агенција у свом раду његује и промовише сљедеће вриједности: вјеродостојност, професионалност, сарадњу и партнерство, отвореност и транспарентност и цјеложивотно учење.

 

У складу са  Законом о Агенцији за предшколско, основно и средње образовање („Службени гласник БиХ“ бр. 88/07) и Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине о почетку рада и утврђивању сједишта Агенције за предшколско, основно и средње образовање („Службени гласник БиХ“ бр. 8/08), Агенција  има сједиште  у Мостару и двије подручне јединице, у Сарајеву и Бања Луци.

Одјељење Агенције у Мостару ради на развијању заједничке језгре наставних планова и програма, Одјељење у Сарајеву на стандардима знања и ученичких постигнућа и Одјељење у Бања Луци на развоју средњег стручног образовања и обуке, образовања одраслих и цјеложивотног учења.

Moстар

Сједиште Агенције

 

Адреса: Кнеза Домагоја б.б. 88 000 Мостар

Телефон: +387 36 329 908

Факс: +387 36 329 908

E-mail: info@aposo.gov.ba

Дјелокруг рада Сједишта Агенције су  послови који се односе на: руковођење, програмирање, планирање, праћење и координацију обављања послова из надлежности Агенције; израду, праћење и развој заједничког језгра наставних планова и програма за предшколско, основно и средње опште образовање; сарадњу Агенције с домаћим образовним и другим властима, стручним институцијама у области образовања и другим релевантним партнерима Агенције; остваривање међународне сарадње у активностима и подручјима рада Агенције; учествовање Агенције у раду међународних асоцијација у области осигурања квалитета образовања и успоставу  сарадње са сличним институцијама у другим земљама; нормативно-правне, кадровске и опште послове; економско-финансијско-рачуноводствене послове; информационо-документацијску  подршку и презентацију докумената, материјала и резултата рада Агенције; осигурање јавности резултата рада Агенције; административно-техничке и помоћне послове.

Сaрајево

Подручна јединица

Адреса: Дубровачка 6, објекат Б; 71 000 Сарајево

Телефон: +387 33 942 850

Факс: +387 33 942 856

E-mail: info@aposo.gov.ba

Дјелокруг рада Подручне јединице у Сарајеву су  послови и задаци који се односе на: руковођење, програмирање, планирање, праћење и координацију обављања послова у Подручној јединици и спровођење активности Подручне јединице у складу са  плановима и програмима рада Агенције као цјелине; дефинисање, успоставу унапређења и праћења стандарда знања-ученичких постигнућа и оцјењивање резултата у предшколском, основном и средњем образовању; успоставу  сарадње с домаћим образовним и другим властима, стручним институцијама у области образовања и другим релевантним партнерима по питању  дјелокруга рада Подручне јединице; планирање учествовања у међународним компаративним студијама, развојним и истраживачким програмима и пројектима релевантним за рад Подручне јединице; пројектовање и одржавање релевантних база података из дјелокруга рада Подручне јединице; психометријска мјерења, резлтате анализе, информатичку подршку активностима Подручне јединице; пројектовање релевантних база података и информатичку подршку активностима других организационих јединица Агенције; графички, веб-дизајн и издавачку дјелатност Агенције; преводилачке, административно-техничке и помоћне послове.

Бања Лука

Подручна јединица

Адреса: Степе Степановића 183 А/3, 78 000 Бања Лука

Телефон: +387 51 430 710

Факс: +387 51 430 711

E-mail: info@aposo.gov.ba

Дјелокруг рада Подручне јединице у Бања Луци су  послови и задаци који се односе на: руковођење, програмирање, планирање, праћење и координацију обављања послова у Подручној јединици и спровођење активности Подручне јединице у складу са  плановима и програмима рада Агенције као цјелине; израду, праћење и развој заједничког језгра наставних планова и програма и модуларних наставних планова и програма у средњем стручном образовању; имплементацију квалификацијског оквира; образовање одраслих и цјеложивотно учење; развој и имплементацију информационог система у средњем стручном образовању, администрирање и одржавање базе података; остваривање сарадње са домаћим образовним и другим властима, стручним институцијама у области образовања и другим релевантним партнерима по  питању дјелокруга рада Подручне јединице; планирање и учествовање у међународним компаративним студијама, развојним и истраживачким програмима и пројектима релевантним за рад Подручне јединице; преводилачке, административно-техничке и помоћне послове.

Oрганизација Агенције

 

 

Aктовносит Агенције подржавају