Izaberite stranicu

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Водич за приступ информацијама:

Образац захтјева за приступ информацијама:

Индекс регистар:

Водич за приступ информацијама

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Овај водич је урађен како би помогао подносиоцима захтјева у остваривању права приступа информацијама у складу с одредбама Закона о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: ЗОСПИ). Водич помаже да се сазна више о томе како можете приступити информацијама које су у посједу и под контролом Агенције за предшколско, основно и средње образовање БиХ (у даљем тексту: Агенција). Овај водич даје информације о правима у складу са ЗОСПИ и тако да:

 • садржи једноставне инструкције за сачињавање и подношење захтјева,
 • информише подносиоца захтјева о процедури и роковима којих се Агенција мора придржавати током обраде захтјева за приступ информацијама,
 • информира подносиоца захтјева о околностима под којима приступ траженој информацији може бити ускраћен,
  садржи инструкције о подношењу жалби и роковима за подношење жалби на одлуке које су донесене у складу са ЗОСПИ,
 • упућује на овлаштене особе за информисање и контакт телефоне на које се подносилац захтјева може обратити како би се олакшао приступ информацијама и садржи листу информација потребних за обраћање Агенцији,
 • садржи јединствени образац захтјева за приступ информацијама,
 • регулише трошкове умножавања тражених информација и
 • упућује на Индекс регистар информација које су под контролом Агенције (у даљем тексту: Индекс регистар информација).

Овај водич и образац за приступ информацијама је могуће добити као бесплатан примјерак у Агенцији или на службеној страници Агенције www.aposo.gov.ba. Корисници Водича Агенције за приступ информацијама могу давати препоруке и сугестије које би допринијеле побољшању његовог слиједећег издања.

 

2. КОЈЕ ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА СЕ МОГУ ДОБИТИ

ЗОСПИ у Босни и Херцеговини гарантује свакој фозичкој и правној особи приступ информацијама које су под контролом Агенције. Прије успостављања контакта препоручујемо да консултујете Индекс информација. У правилу, Агенција ће одобрити приступ информацијама, осим у изузетним околностима утврђеним ЗОСПИ и другим прописима Босне и Херцеговине.

 

3. ПОСТУПАК ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

 

3.1. Прије него што се поднесе захтјев за приступ информацијама треба покушати тражене информације добити на неформалан начин. 

У случају када постоји висок ниво поузданости да Агенција располаже траженом информацијом, а прије подношења формалног захтјева за приступ информацијама, потребно је контактирати особу за информисање, како би се, на неформалан начин, покушало доћи до потребне информације. Ако се до потребне информације не дође на једноставнији, неформалан начин, у том случају може се поднијети формалан захтјев Агенцији.

 

3.2. Адреса и информације за контакт Агенције за предшколско, основно и средње образовање:  

Агенција за предшколско, основно и средње образовање

Кнеза Домагоја бб

88000 Мостар

Тел/Фаџ: 036/329 908

Вeб: www.aposo.gov.ba

Е-mail: info@aposo.gov.ba

Службеник за информисање:
Адријана Новак-Јука, Стручна савјетница за праћење и координацију активности на домаћем и међународном плану и односе с јавношћу

 

3.3  Планирање захтјева за приступ информацијама
Прије подношења формалног захтјева за приступ информацијама, нужно је пажљиво испланирати и утврдити информације које се желе добити и предвидјети износ евентуално потребних финансијских средстава нужних за унможавање тражених докумената. Пожељно је претходно утврдити да се ради о информацијама којима приступ није ограничен или забрањен.

 

3.4  Подношење захтјева за приступ информацијама

Након што је пажљиво испланиран, формални захтјев за приступ информацијама у форми обрасца, који се налази у прилогу овог водича, подноси се Агенцији. Захтјев за приступ информацијама насловљава се на особу за информисање, а може се доставити лично уз потпис, у сједишту Агенције у Мостару уз пријемни печат, поштом препручено, телефаксом или електронском поштом. Достављање захтјева треба извршити тако да се на одговарајући начин осигура доказ о подношењу – потврда са ознаком датума подношења захтјева. Захтјев се подноси на једном од језика који су су службеној употреби у БиХ. У захтјеву треба јасно дефинисати оно што се жели сазнати. Потребно је навести назив траженог документа, датум његовог настанка, аутора, адресанта, или дати било какве друге податке који би омогућили Агенцији да што лакше пронађе документа који садрже тражене информације. Ако захтјев није поднесен у прописаној форми и не садржи податке који могу индентификовати тражену информацију, Агенција ће у року од осам дана закључком обавијестити подносиоца захтјева да његов захтјев не може бити обрађен из наведених разлога.

 

3.5  Како поступити у ситуацији када Агенција на посједује информацију

У случају да Агенција нема информацију тражену захтјевом, као и у случају да нема приступ траженој информацији, писмено информише подносиоца захтјева да захтјев не може бити обрађен из поменутог разлога.

 

3.6  Рок за добијање информације

У року од 15 дана по пријему захтјева Агенција је дужна обавијестити подносиоца захтјева о томе да ли је приступ информацијама одобрен или одбијен. У случају изузетака и потребе испитивања повјерљивих комерцијалних информација и испитивања јавног интереса, рок се може, у складу са ЗОСПИ, продужити. Подносилац захтјева се мора информисати о свим радњама и разлозима продужења рока.

 

3.7  Приступ информацијама

Када Агенција одобри приступ информацијама у цјелини или дјелимично, о том рјешењем информише подносиоца захтјева. Рјешењем се утврђује могућност личног приступа и увида у информације у просторијама Агенције у вријеме које одговара и подносиоцу захтјева и запосленом особљу, или ће, под условом да је информација краћа од десет страна, доставити информацију у писаној форми подносиоцу захтјева. У складу с одобреним захтјевом, Агенција обавјештава подносиоца захтјева о могућности да добије копију тражене информације, ако је информација дужа од десет страна, након извршене уплате накнаде трошкова умножавања.

 

3.8  Трошкови умножавања

У складу са Законом, Агенција не наплаћује накнаде за подношење ЗОСПИ захтјева или за писана обавјештења у смислу ЗОСПИ, док се накнада за извршене услуге умножавања наплаћује у складу с Одлуком Савјета министара БиХ о трошковима умножавања тражених информација у складу са Законом о слободи приступа информацијама у БиХ („Службени гласник БиХ“, број 12/01), и то:

0,50 КМ за сваку страницу стандардног формата,
10 КМ по CD-у за екетронску документацију.

Првих десет страница умножавања материјала стандардног формата је бесплатно, а за све друге тражене информације с већим бројем страна подносилац захтјева плаћа унапријед.

 

4. УСКРАЋИВАЊЕ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА И УТВРЂИВАЊЕ КАТЕГОРИЈА ИЗУЗЕТАКА

ЗОСПИ даје право да се затражи приступ било којој информацији која је под контролом Агенције. Само у изузетним околностима, изузетно предвиђеним ЗОСПИ, Агенција неће одобрити приступ траженим информацијама , и то у случају сљедеће категорије информација:

а) Прва категорија изузетака односи се на функције Агенције као јавног органа. У смислу ове категорије, изузетак може бити утврђен у случајевима када би откривање информација изазвало значајне штете по законске циљеве сљедећих категорија у Босни и Херцеговини:

 • Заштиту јавне сигурности;
 • Интересе одбране и сигурности;
 • Спољну политику;
 • Интересе монетарне политике;
 • Превенција криминала и свако откривање криминала, и
 • Заштиту процеса доношења одлуке јавног органа.

б) Друга категорија изузетака односи се на случај када захтјев за приступ информацијама укључује повјерљиве комерцијалне интересе треће стране, чије би објављивање могло проузроковати штету трећој страни.

ц) Трећа категорија изузетака односи се на оправдану заштиту приватности треће особе. Без обзира на наведене изузетке, Агенција ће објавити тражену информацију, ако је то оправдано јавним интересом, под условима и у процедури утврђеној чланком 9. ЗОСПИ. Поред тога, Агенција приликом испитивања захтјева за слободан приступ информацијама и утврђивање изузетака од објављивања цијени и све чињенице у погледу могуће примјене одредби Закона о заштити тајних података и Закона о заштити личних података.

 

5. ЗАШТИТА ПРАВА У СЛУЧАЈУ КАДА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА НИЈЕ ОДОБРЕН

Ако Агенција одбије приступ траженој информацији, дјелимично или у цјелости, о том ће подносиоца захтјева информисати рјешењем директорице Агенције у року од петнаест дана по пријему захтјева. У рјешењу ће се навести разлози одбијања приступа информацији, законски основ за статус изузећа информација, сва материјлна питања која су важна за одлуку, те упутити подносиоца захтјева о праву на улугање жалбе. У наведеном случају подносилац захтјева може:

Уложити жалбу на такву одлуку Жалбеном вијећу при Савјету министара Босне и Херцеговине у року од петнаест дана од дана пријема рјешења, У случају да је подносилац захтјева незадовољан у погледу одлуке по жалби, може покренути управни спор пред Судом БиХ, обратити се омбудсману БиХ у било којој фази поступка.

Рокови за улагање жалби прецизно су дефинисани и строго формални, те се њиховим пропуштањем ризикује губитак права на подношење жалбе.

 

6. ПРИСТУП ЛИЧНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА

ЗОСПИ предвиђа посебну процедуру за приступ личним информацијама, односно информацијама које се тичу приватног живота. Као додатак општим захтјевима у вези са захтјевима за приступ информацијама, важно је истакнути да приступ личним информацијама може тражити искључиво особа на коју се односе, тако што ће лично потписати захтјев и показати важећи идентификациони документ с фотографијом. Захтјев може поднијети и законски заступник, односно пуномоћник особе на коју се информације односе. Законски заступник и пуномоћник су дужни предочити ваљане доказе о статусу законског заступника или пуномоћника, као и копију важећег идентификационог документа с фотографијом особе коју заступа, те предочити своје важеће идентификационе документе с фотографијом. ЗОСПИ даје право којим се осигурава да личне информације, које су под контролом јавног органа, буду тачне, актуелне, комплетне, релевантне за законито кориштење због којег су сачуване, те да на било који други начин не буду погрешне. Након приступања личној информацији, може се захтијевати измјена, допуна или давање коментара, који се додаје на личне информације. Захтјеви за измјене или допуне личних података нису временски ограничени. Уколико утврди да нису испуњени законски услови у погледу тачности, актуелности, релевантности за законито кориштење због којег су сачувани, или утврди да су на било који други начин погрешни, јавни орган може рјешењем одбити тражену измјену или допуну личних података. Такво рјешење садржи и поуку о правном лијеку.

 

7. СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Овај водич ступа на снагу даном доношења.

Број: 01-02- 342 /11

Мостар, 10. 03. 2011. године