Izaberite stranicu

Често постављaна питања

Који је статус и које су надлежности Агенције за предшколско, основно и средње образовање?

Агенција је самостална управна организација у области предшколског, основног и средњег образовања, основана на нивоу институција Босне и Херцеговине.

Агенција је надлежна за успостављање стандарда знања и оцјењивање постигнутих резултата, развој заједничког језгра наставних планова и програма у предшколском, основном и средњем образовању, и за друге стручне послове у области стандарда знања и оцјењивања квалитета који су одређени посебним законима и другим прописима.

Како је устројена Агенција за предшколско, основно и средње образовање?

У складу са Законом о Агенцији за предшколско, основно и средње образовање („Службени гласник БиХ“ број: 88/07), у даљем тексту Закон о Агенцији и Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине о почетку рада и утврђивању сједишта Агенције за предшколско, основно и средње образовање („Службени гласник БиХ“ број: 8/08), Агенција има сједиште у Мостару на адреси Кнеза Домагоја бб и двије подручне јединице, са сједиштима у Сарајеву на адреси Дубровачка 6 и Бањалуци на адреси Војводе Степе Степановића 99.

Који су задаци Одбора Агенције?

Одбор Агенције је стручно тијело, које се успоставља у оквиру Агенције. Одбор чини седам чланова и то: по два члана из реда сваког од конститутивних народа и једног члана из реда осталих. Одбор именује Савјет министара Босне и Херцеговине.  Чланови Одбора именују се на мандат од три године. У раду Одбора учествује представник Министарства цивилних послова без права гласа.

Одбор има надлежности да:

  1. прати спровођење стандарда и норматива и заједничког језгра у области предшколског образовања;
  2. успоставља стандарде знања ученика и оцењивања постигнутих резултата;
  3. одобрава заједничко језгро наставних планова и програма основног и средњег образовања и објављује га у »Службеном гласнику« Босне и Херцеговине;
  4. одобрава приједлоге модуларних наставних планова и програма за стручне предмете у области средњег стручног образовања и обуке;
  5. иницира и предлаже ревидирање Класификације занимања за средње стручно образовање;
  6. даје савјете, тумачења и препоруке надлежним образовним властима у питањима из своје надлежности;
  7. установљава и води механизме информисања и извјештавања о питањима из своје надлежности;
  8. разматра спроведена истраживања из дјелокруга рада Агенције и објављује резултате истраживања;
  9. успоставља и остварује контакте са тијелима, која имају сличне функције у другим земљама као и са међународним организацијама и институцијама с циљем, да прописани образовни стандарди у Босни и Херцеговини буду упоредиви са стандардима европских земаља;
  10. доноси смјернице за провођење програма обуке наставника и стручних сарадника.