Izaberite stranicu

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Одбор Агенције
Информације о раду Агенције – закони и прописи

Одбор Агенције за предшколско, основно и средње образовање БиХ стручно је тијело успостављено унутар Агенције. Одбор чини седам чланова, које именује Вијеће министара БиХ, по Законом утврђеному поступку и то на раздобље од три године. Одбор се састоји од по два члана из реда свакога од конститутивних народа у БиХ и једнога члана из реда осталих. Након именовања, чланови Одбора међусобно бирају предсједавајућега, сукладно пословнику о раду Одбора Агенције, и то на мандат у трајању од једне године.

Рјешењем о именовању чланова Одбора Агенције за предшколско основно и средње образовање БиХ (Службени гласник БиХ, број 29/16, 8/17, 28/18 и 86/19), на мандат од три године, за чланове Одбора именовани су:

  1. Аида Салкић из реда бошњачког народа;
  2. Фрањо Љубас и Зденка Леженић из реда хрватског народа;
  3. Бранка Ковачевић из реда српског народа те
  4. Ума Исић из реда осталих.

Претходно пменути чланови, уз два члана с текућим мандатом:

  1. Мухарем Сарачевић из реда бошњачког народа;
  2. Светлана Дачевић из реда српског народа;

тренутно чине пуни сазив Одбора Агенције за предшколско, основно и средње образовање.

У раду Одбора суђелује и представник Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине без права гласа. Одбор о свим питањима одлучује већином гласова од свеукупнога броја чланова, с тим да се у већини гласова налази по један глас представника свакога од конститутивних народа.

Сукладно утврђеним мјеродавностима, Одбор је, између осталога, одговоран за: успоставу стандарда знања ученика и оцјењивања постигнутих резултата; одобравање Заједничке језгре наставних планова и програма основног и средњошколског одгоја и образовања; разматрање проведених истраживања унутар  ђелокруга Агенције и објављивање резултата истраживања те за друга питања из своје надлежности.

Како се именују чланови Одбора ?

Чланове Одбора именује  Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, а након проведбе јавнога натјечаја, предаје попис компетентних кандидата за чланове Одбора на мишљење Конференцији министара образовања у Босни и Херцеговини, на темељу чега Вијеће министара Босне и Херцеговине проводи процедуру  именовања. Мандат чланова Одбора је у трајању  од три (3) године.

Постоји ли могућност разрјешења Одбора и прије истека мандата?

У случају да се оцјени како Одбор или члан Одбора не остварује своју функцију, министар цивилних послова Босне и Херцеговине може, и прије истека мандата на који је Одбор именован, предложити Вијећу министара Босне и Херцеговине разрјешење Одбора односно појединога члана Одбора. О приједлогу за разрјешење чланова или члана Одбора прибавља се мишљење Конференције министара образовања у Босни и Херцеговини.

категорија

ЗАКЉУЧЦИ ОДБОРА