Početna konferencija za projekt Unapređenje kvaliteta obrazovanja i obuke u zemljama Jugoistočne Evrope, Enhancements in quality of education and training in SEE – EQET SEE, održana je 8. 2. 2022. godine u online formatu.

Na konferenciji su govorili stručnjaci iz oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obuke i osiguranja kvaliteta. Arjen Deij iz ETF fondacije je govorio o trendovima u razvoju, poređenju i obnavljanju kvalifikacija u međunarodnom i regionalnom kontekstu, Melani Ehren sa univerziteta u Amsterdamu je predstavila evropska kretanja u eksternom vrednovanju predtercijarnog obrazovanja. Profesor Slobodan Cvejić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu je predstavio koncept društvene održivosti u kontekstu razvoja obrazovnih sistema i društava.

Ova konferencija je bila prilika da i drugi međunarodni projekti aktivni u regionu (Austrijska razvojna Agencija, GIZ, OeAD, SDC) predstave svoje projekte i inicijative kao i rezultate rada.

Na konferenciji je prestavljena VET komponenta u okviru koje je započeo proces razvoja regionalnog standarda zanimanja. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje kao lokalni partner, u ovom dijelu projekta, provodi aktivnosti na pripremi i razvoju standarda zanimanja za zanimanje agrotehničar.