Tokom marta i aprila 2022. godine u okviru projekta Unapređenje kvaliteta obrazovanja i obuke u Jugoistočnoj Evropi i Moldaviji (EQET SEE, komponenta osiguranja kvaliteta) održano je niz sastanaka u organizaciji ERI SEE mreže. Smjernice i prijedlozi za unapređenje (uticaja) eksterne evaluacije institucija u Jugoistočnoj Evropi i Republici Moldaviji je dokument nastao kao rezultat zajedničkog rada više od 40 relevantnih aktera iz agencija za osiguranje kvaliteta, državnih tijela za kvalifikacije, centara za stručno obrazovanje, ministarstava obrazovanja i škola. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje učestvuje u radu ovog regionalnog projekta.

Ovaj dokument o viziji politike će poslužiti za usmјeravanje daljih aktivnosti komponente projekta EQET SEE za osiguranje kvaliteta ka poboljšanju sistema osiguranjaa kvaliteta i eksterne evaluacije u regionu JIE i Moldaviji.

Dokument sadrži sljedeće regionalne zaključke o:

  • svrsi eksterne evaluacije u regionu Jugoistočne Evrope i Moldavije,
  • odnosu između eksterne evaluacije i interne (samo)evaluacije,
  • poboljšanjima eksterne evaluacije potrebnim za unapređenje kulture kvaliteta,
  • kao i preporuke koje treba uzeti u obzir na regionalnom i državnom nivou u okviru EQET SEE projekta kako bi se postiglo poboljšanje.

Dokument pod nazivom Smјernice i prijedlozi za optimizaciju (uticaja) eksterne evaluacije institucija u JIE i Republici Moldaviji dostupan je na engleskom jeziku.