Međuinstitucionalna radna grupa za upravljanje kvalitetom, čiji rad je podržan GIZ-ovim Programom jačanja javnih institucija u BiH, održala je  26.9.2019. godine u Sarajevu 14. sastanak. Sastanku su, osim predstavnika institucija stalnih članica ove radne grupe, prisustvovali i predstavnici gostujućih institucija sa različitih upravnih nivoa u BIH.  Prezentovan je pregled okvirnog operativnog plana za upravljanje kvalitetom za 2019.-2022. godinu, a Radna grupa je u nastavku sastanka razmatrala plan aktivnosti do kraja kalendarske godine, s posebnim fokusom na organizaciju konferencije o upravljanju kvalitetom koja će se održati sredinom novembra ove godine.

Sastanku je prethodila promocija nove online obuke za državne službenike u BiH koja je upriličena u organizaciji njemačkog GIZ-a koji provodi Program jačanja javnih institucija u BiH, Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Agencije za državnu službu BiH.

Prezentovana online obuka Zajednički okvir procjene, upravljanje kvalitetom u javnoj upravi- CAF, predstavlja inovativan iskorak u oblasti jačanja i dijeljenja znanja i vještina kroz obuke državnih službenika u BiH i šire, te same podrške procesima orijentiranosti javne uprave  ka kvalitetu i upravljanja kvalitetom.

CAF (Common Assessment Framework) je jedan od modela upravljanja kvalitetom u javnoj upravi, predstavlja zajednički okvir za procjenu kvaliteta koji se koristi u javnom sektoru kao alat za samoprocjenu institucije.