Da bismo stvorili zrele građane, obrazovni sistemi treba da prepoznaju važnost jačanja sposobnosti učenika da kritički misle, s ciljem provođenja prosuđivanja, koristeći znanje zasnovano na činjenicama, s jedne strane i usvajajući otvoreni i istraživački način razmišljanja s druge strane. Međutim, da bi se to postiglo, škole treba bolje da integrišu kritičko mišljenje u svoje kurikulume.

Ključni izazov 21. vijeka je: da je kritičko mišljenje potrebno više nego ikada u svijetu višestrukih komunikacijskih kanala i novih poslova usmjerenih prema inovacijama. Iako je općeprihvaćeno da je poboljšanje kritičkog mišljenja učenika važan obrazovni cilj, nedostaje sposobnost učenika da ga razviju od osnovne škole pa nadalje.

Više informacija možete da pročitate na: Da li ste kritički mislilac – i možete li podučavati učenike kritičko mišljenje? (schooleducationgateway.eu)  ili  Are you a critical thinker – and can you teach critical thinking to students? (schooleducationgateway.eu)