U skladu sa sporazumom o saradnji, kao lokalni partner EQET SEE projekta, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine u 2023. godini nastoji u kontinuitetu realizovati  preuzete obaveze i aktivnosti na regionalnom i nivou BiH.

U okviru prve komponente projekta EQET SEE (VET komponenta) u potpunosti su realizovane aktivnosti na razvoju standarda zanimanja Agrotehničar organske i konvencionalne proizvodnje, standarda kvalifikacije Agrotehničar organske i konvencionalne  proizvodnje i standarda zanimanja Bravar.                                                                                                                                                                                        U toku je izrada standarda kvalifikacije Bravar na nivou BiH, koji se implementira nakon aktivnosti  izrade regionalnog okvirnog standarda kvalifikacije Bravar. U okviru regionalnih aktivnosti radi se i na izradi smjernica sa primjerima za realizaciju procesa podučavanja i provođenja obuke u skladu sa razvijenim standardima. U toku su i aktivnosti na regionalnom nivou koje će povezati prvu i drugu komponentu projekta za izradu kriterija za evaluaciju WBL (učenja zasnovanog na radu).

U sklopu druge projektne komponente Unapređenje kvaliteta obrazovanja, završena  je izrada Standarda kompetencija za eksterne evaluatore i kreiran je upitnik za procjenu potrebnih obuka eksternih evaluatora.

U toku je rad na izradi dokumenta kojim se objedinjuju prakse iz oblasti eksterne evaluacije u Evropskoj uniji i zemljama regije. Dokument će omogućiti zemljama regiona da unaprijede pojedine faze procesa eksterne evaluacije koristeći ponuđene primjere dobre prakse.

      -više o projektu EQET SEE na linku